OVER 44´000 SOLGTE – LAGRINGSMAGI HJEMME OG PÅ HYTTA

Salgsvilkår

GENERELLE VILKÅR

Ditt kjøp er regulert av avtaleloven, forbrukervernlovene, herunder bl.a. lov om forbrukerkjøp, angrerettloven og e-handelsloven. I den utstrekning lovene er ufravikelige, og dersom du er forbruker, vil disse gå foran denne Avtalen.

1 Generelt

Avtalen består av opplysninger Bag’in gir om produktet og kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene («Avtalen»).

Ved motstrid mellom opplysningene Bag’in har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og Avtalen, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen gjelder når du som forbruker («du», «deg» eller «kunden»), legger inn en bestilling via www.bagin.no («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Bag’in AS, organisasjonsnummer 920857507 («Bag’in», «vi» eller oss»).

Firmanavn: SPAXO AS
Kontaktadresse: Edvard Griegs Vei 1, 1410 Kolbotn
E-post: kunde@bagin.no
Telefonnummer: 64 80 80 03

Du må ha kompetanse til å inngå bindende avtaler for å bestille via Nettstedet. Bag’in godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Du bekrefter herved å ha kompetanse til å inngå avtale om kjøp fra Nettstedet.

Bag’in forbeholder seg retten til å endre denne Avtalen fra tid til annen dersom slike endringer er hensiktsmessige i lys av forretningsdriften. Ved endring av Avtalen vil vi varsle deg om den/ de aktuelle endringene 14 dager før endringene trer i kraft. En oppdatert versjon av vilkårene vil være på Nettstedet til enhver tid, og vi anbefaler derfor å sjekke disse med jevne mellomrom.

2. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett til bilder og innholdet på nettsiden, design og utforming på produktene, domene, varemerker mv. eies av Bag’in. Enhver bruk av siden og dens innhold, inkludert kopiering eller lagring av hele eller deler av innholdet, for andre hensikter enn personlig, ikke-kommersiell bruk er forbudt uten tillatelse fra Bag’in.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift).

4. Produkt

Bagin har rett til å endre priser, inkludere tilleggsavgifter og endre produktinformasjon, som for eksempel produktbilder og salg, uten forvarsel. De tilgjengelige produktbildene og informasjonstekstene reflekterer produktet så godt som mulig. Vi forbeholder oss retten for eventuelle feil som kan forekomme på siden, og kan ikke garantere at alle bildene reflekterer produktets nøyaktige utseende. Bildene kan variere ut ifra fargeinnstillingene på datamaskinen din. Alle bilder bør kun sees på som illustrasjoner, og garanterer ikke riktig utseende og karakteristikk.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av Bag’in.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Bag’in i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Ordrebekreftelse

Når Bag’in har mottatt din bestilling, skal vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Du oppfordres til å kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal du ta kontakt med selger så snart som mulig.

7. Betaling

Vi tilbyr betaling med Vipps og Klarna (Klarnas brukerbetingelser, Klarnas personvernpolicy).

8. Levering m.v.

Levering av varen fra Bag’in til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Bag’in levere varen til deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal Bag’in sørge for at varen blir sendt til kunden, plikter vi å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kunden med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter Avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Bag’in selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. I alle tilfeller utløper angrefristen 12 måneder regnet fra utløpet av den opprinnelige 14-dagersfristen.

Meldingen om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til Bag’in.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Bag’in innen rimelig tid og senest 14 dager fra beskjed om at du vil benytte angreretten er gitt.

Bagin er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen og leveringskostnaden til deg innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Du må selv betale kostnadene for returforsendelsen. Vi kan holde tilbake betalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som da du mottok den. Om mulig skal du sende varen tilbake til oss i originalemballasjen. Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

11. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, skal det at du i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til Bag’in ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Bag’in har en rettslig forpliktelse til å levere en kontraktsmessig vare. Dersom varen har en mangel, må du innen rimelig tid og senest innen to måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi oss beskjed om dette. Reklamasjon må likevel skje senest innen fem år. Meldingen til Bag’in eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

For å reklamere sender du en e-post til kunde@bagin.no, der du beskriver problemet.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra oss.

13. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Bag’in ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Bag’in.

14. Ansvar

Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset til ditt påviste og dokumenterte økonomiske tap. Erstatningen omfatter ikke tap som følge av personskade eller tap som måtte oppstå i din næringsvirksomhet.

Bag’in er fritatt for erstatningsansvar og andre straffer dersom utførelsen av kontrakten hindres, hemmes eller forsinkes på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll eller force majeure, slik som naturkatastrofer, krig, streik mv.

15. Bag’ins rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Bag’in eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

16. Garanti

Garantitid er 3 år fra kjøpsdato.

Garantien gjelder produktet Bag’in og ikke de produkter / varer eller lignende som Bag’in benyttes til å beskytte eller oppbevare.

For å gjøre krav på erstatning i henhold til denne garantien, bes du vennligst om å [ prosedyre for å gjøre krav gjeldene. F. eks fylle ut kontaktskjemaet, fremlegge garantibevis mv.]. Kostnadene knyttet til returen betales av Bag’in.

Garantien dekker ikke:

– Feil eller skade som følge av upassende bruk eller uforsiktighet

– Feil eller skade som følge av uberettiget reparasjon eller modifikasjon

– Feil eller skade som oppstår på grunn av force majeure (naturkatastrofer, brann, krig mv.)

– Estetiske forandringer som oppstår under normal slitasje og aldring

Hvis Bag’in ikke finner noen av problemene som er beskrevet over, vil produktet returneres til kunden. Merk at du i slike tilfeller må betale for reparasjonen / erstatningen, selv om garantien fremdeles er gyldig.

17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

18. Lovvalg og verneting

Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal så langt det er mulig løses i minnelighet. Eventuelle tvister som ikke lar seg løse i minnelighet skal avgjøres ved ditt alminnelig verneting, som er domstolen ved din bopel.